Aktuellt

2021-01-31
I december 2019 meddelade Växjö tingsrätt / Mark- och miljödomstolen dom i mål M2867-18 (se nedan). De upphävde då Länsstyrelsen i Skåne läns beslut från den 18 maj 2018 och återförvisade ärendet till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för en förnyad prövning av villkoren för Mittelstättans Vindkraft AB. För oss inom Föreningen mot Karsholms störande vindkraft kändes domen naturligtvis som en halv seger, men vid det här laget vet vi att det inte är någon större idé att jubla högt. Beslutet överklagades ju av bolaget, och i oktober 2020 meddelade Svea Hovrätt / Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd i målet (M318-20). Få se vad år 2021 för med sig…

Bilagor

Dom Växjö TR M 2867-18 Dom_2019-12-180

Mittelstättans Vindkraft AB (fd Karsholms Vindkraft AB)_överklagan_M318-200

Närboende runt Karsholms vindkraftsindustri_yttr1_M318-200

Närboende runt Karsholms vindkraftsindustri_yttr2_M310-200

Akustikverkstan AB_svar_M318-200

 
 

2019-01-31

Nu har Föreningen Mot Karsholms Störande Vindkraft skickat in nya handlingar till Mark- och Miljödomstolen.
Vi driver just nu två mål:

Mål nr M5377-18 som handlar om huruvida amplitudmodulerat buller är en oacceptabel störning eller ej (i klartext menas om ljud av typ swosch, swosch, swosch är mer störande än ett jämt susande). Där har vi både kommunen och länsstyrelsen med oss.

M5377-18 kompletterande yttrande 2019-01-31

Bilagor 1,2 och 3; se bilagor 2, 3 och 4 till M2867 nedan.

M5377 bilaga 4 Perkins 2016 amplitude-modulated wind turbine noice Review

– – – – – – – – – – – –

Mål nr 2867-18 är den om ändrade bullervillkor, som vi drivit flera varv i olika instanser redan. Föreningen anser att det föreligger en ”störning av betydelse som inte förutsågs när tillstånd för verksamheten gavs” (citat från Miljöbalken). Här har vi inget stöd från kommunen och länsstyrelsen. Men vi har ett bra expertutlåtande från jurister i Mark-och miljörättsbyrån som har gjort en granskning för oss.

Komplettering av överklagandet Mål M 2867-18

Bilaga 1 Juridiskt Expertutlåtande Mål M 2867-18

Bilaga 2 Brister i MKB Mål M 2867-18

Bilaga 3 Kartbilaga Mål M 2867-18

 

M2867-18  yttrande 2019-01-31 G Isacsson m fl

M2867 bilaga 1 UEs Kommentarer till Gullikssons

M2867 bilaga 2 Castelo Branco et al 2004 Vibroacoustic_disease

M2867 bilaga 3 Alves-Pereira 2007 VAD-ProgBiophysicsMolBiol-2007

M2867 bilaga 4 Rating Amplitude Modulation Final Report-09-08-2016

 
 

2017-02-25
Nationell demonstration mot snurriga vindkraftsbeslut.
En solig februari-lördag samlades vindkraftsdemonstranter i Kungsträdgården i Stockholm för att demonstrera ”mot snurriga vindkraftsbeslut”. Det var representanter för föreningar och enskilda privatpersoner från hela Sverige. Demonstrationen fick väldigt liten uppmärksamhet, vilket alla beklagade, men minst lika viktigt som medial uppmärksamhet var att träffas, utöka och stärka närverket av vindkraftsdrabbade. Det är en tröst i eländet att inte vara ensam.
Läs mer om demonstrationen i artiklarna nedan.

Demonstration mot snurriga vindkraftsbeslut

”Mot snurriga vindkraftsbeslut” – demonstrationen som media och folkvalda missade

 
 

Hearing i Riksdagshuset
30 november 2016 talade en representant från föreningen på en hearing, ett seminarium, i riksdagshuset. Seminariet handlade om problemen med vindkraftsbuller.

Initiativtagare och arrangör var riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD). Både representanter från universitet, föreningar och enskilda privatpersoner presenterade sina erfarenheter av vindkraftsbuller. Inte en enda politiker kom för att ta del av problematiken, men däremot tjänstemän från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Alltid en början.

 

 
 

Skrivelse från
Föreningen mot Karsholms störande vindkraft                                                                                 2016-06-06
c/o Agnetha Strömberg

 

Till:
Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Att: John Hansson

Synpunkter på ”beslutsförslag om föreläggande angående bullerutredning”, samt advokatbyrån Gullikssons synpunkter på detsamma.

 

Bullerstörningarna från Karsholms vindkraftsindustri har nu pågått sedan vindkraftverken togs i bruk i december 2012 (hittills 1260 dygn). Vi som bor i närområdet har drabbats av kraftiga bullerstörningar sedan dess. I dagsläget finns flera myndighetsbeslut samt rekommendationer från Naturvårdsverket om fördjupad bullerutredning eftersom det ” … ännu inte är visat att bullervillkoret innehålls i de situationer som villkoret kan anses gälla …”, vilket påpekas på sidan 28 i Mark- och Miljödomstolens dom den 2015-10-27 i Mål nr M 4939-14, som handlar om Miljöprövningsdelegationens beslut om långtidsmätningar av buller från Karsholms vindkraftindustri. I sammanfattningen av domslutet står följande:

 

Mark- och miljödomstolen anser att de många klagomålen på störningar från vindkraftverken föranleder fördjupad kontroll av dels bullernivåer under andra delar av

dygnet än dagtid, av lågfrekvent buller inomhus och att mätningar görs på sådant sätt

att variationer i buller på grund av väderleksförhållanden i relation till förekomst av

stor skillnad i vindhastighet mellan vindkraftsparken och vissa bostäder, samt förekomst

av amplitudmodulerat ljud kan beskrivas. Det … kan hanteras inom ordinarie tillsyn.”

(Mark- och Miljödomstolen; Mål nr M 4939-14, s. 30)

 

Föreningen mot Karsholms störande vindkraft, som företräder de boende runt Karsholms vindkraftsindustri, kräver därför att tillsynsmyndigheten, dvs Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Kristianstads kommun, ska förelägga om kontinuerliga bullermätningar under sammanhängande perioder om minst en månad av både hörbart ljud och av lågfrekvent infraljud, enligt det beslut som togs den 2014-11-18 av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne, Dnr 551-3526-2014, 1290-1014, vilket Mark- och Miljödomstolen i sin dom fastslagit såsom varande rimligt inom ordinarie tillsyn. Miljöprövningsdelegationens beslut i ärendet finns bifogad denna skrivelse.

 

Föreningen mot Karsholms störande vindkraft anser inte att det finns anledning för tillsynsmyndigheten att förelägga om en bullermätning av mindre omfattning än den som Miljöprövningsdelegationen krävt. Ett förändrat förslag, likt det som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen nu presenterat (Dnr 2015-000210, daterat 2016-05-04), kommer endast att leda till nya överklaganden i stil med Gullikssons advokatbyrås föreliggande inlaga och nya domslut som kommer att överklagas, vilket endast leder till att tiden går och bullerstörningarna kvarstår.

 

Inför ett förnyat föreläggande från tillsynsmyndigheten vill Föreningen mot Karsholms störande vindkraft påpeka att vindhastigheten vid källan ska mätas i navhöjd och inte 10 m över mark vid vindkraftverken. Verken står i gläntor i skogsmark, och vindhastigheten på 10 m höjd kan därför antas vara avsevärt lägre än den vindhastighet som råder i navhöjd, vilket driver vingarna och det buller som dessa alstrar. Bullerstörningarna är som störst då vindhastigheten vid bostäderna, som är belägna 5 – 40 m.ö.h., är mycket låg samtidigt som vinden i navhöjd ca 180 – 200 m.ö.h är tillräckligt stark för att driva vindkraftverken i full fart. Detta är väderförhållanden som är vanligt förekommande under hela året, särskilt nattetid.

 

Föreningen mot Karsholms störande vindkraft accepterar inte att Karsholms Vindkraft AB försöker förhala bullermätningsprocessen ytterligare genom att göra en egen utredning kring ”hajtänder” som enligt egen uppgift inte kommer att vara klar förrän tidigast 31 december 2016. Vi kräver åtgärder för att minska bullerstörningen nu. Vi kräver därför att kommunen förelägger Karsholms Vindkraft AB att, i väntan på att bullermätningar enligt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skånes beslut av den 2014-11-18 med Dnr 551-3526-2014, 1290-1014 kommer till stånd, förelägger Karsholms Vindkraft AB att inte låta vingarna rotera mer än ett varv var 8:e sekund. Bullret ökar med vingarnas rotationshastighet. När vingarna snurrar i maxfart tar ett varv ca 4 sekunder och orsakar då ett mycket starkt och störande buller. När ett varv tar 8 sekunder hörs de fortfarande, men bullret är då reducerat till en nivå som går någorlunda att stå ut med.

 

För styrelsen i Föreningen mot Karsholms störande vindkraft, dag som ovan.

Agnetha Strömberg

sekreterare

Bilaga

Miljöprövningsdelegationens beslut Dnr 551-3526-2014, 1290-1014

 

Kopia till

Länsstyrelsen i Skåne
Miljöprövningsdelegationen
Göran Fagerström
Naturvårdsverket
Energimyndigheten
ATL
Kristianstadsbladet
Norra Skåne

 
 

2015-04-27

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ompröva villkor 6 (buller) i Karsholms Vindkraft AB:s tillstånd. Detta är första gången någonsin en länsstyrelse går in och begär omprövning av ett gällande tillstånd. Beslutet har (naturligtvis) överklagats av Karsholms Vindkraft AB, och ärendet ligger för närvarande hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Under tiden fortsätter bullerproblemet för oss boende kring vindkraftverken.

Under påskhelgen 2015 uppmättes ekvivalenta nivåer på i medeltal 50 dBA, dvs 10 dBA högre än tillåtet, på den värst drabbade platsen öster om vindkraftsindustrin. Behovet av en skyndsam handläggning av ärendet är stort.

Karsholms Vindkraft AB överklagan har gjorts genom advokatbyrån Gullikksson AB. Deras överklagan har bemötts av såväl Kristianstads kommun (Miljö- och hälsokyddskontoret) som Föreningen mot Karsholms Störande vindkraft.

För den som är intresserad av ärendet finns följande skrivelser att hämta hem och läsa:
Kristianstads kommuns framställan om omprövning (A_140131)
Länsstyrelsens beslut om omprövning (A_141118)
Karsholms vindkrafts AB:s överklagan (A_141210)
Föreningens kommentarer ang överklagan (A_150108)
Kristianstads kommuns kommentarer ang överklagan (A_150209)

 

Karsholms buller vidare till Mark-och miljööverdomstolen

I slutet av oktober 2015 kom beslutet från Mark- och miljödomstolen i Mål 4939-14. Trots att domstolen tagit god tid på sig levererade de ett beslut fullt av oklarheter och frågetecken. Domslutet kan sammanfattas som så:
Mark- och miljödomstolen anser att de många klagomålen på störningar från vindkraftverken föranleder fördjupad kontroll. Domstolen anser att det bör göras mätningar av lågfrekvent buller, amplitudmodulerat buller, vid andra tider av dygnet än dagtid, vid olika väder och vind och även mätningar av lågfrekvent buller inomhus. Detta, menar domstolen, måste dock inte ske via beslut om omprövning utan kan hanteras inom ordinarie tillsyn.
Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om sammanträde och syn.
Mark- och miljödomstolen upphäver miljöprövningsdelegationens beslut.

Domen har överklagats av Länsstyrelsen i Skåne, miljöprövningsdelegationen (2015-11-17). I sitt överklagande pekar Länsstyrelsen på en mängd oklarheter i Mark- och miljödomstolens beslut. De skriver bl.a:
”Länsstyrelsen kan inte se att Mark- och miljödomstolen i sin bedömning av om ärendet ska drivas som ett omprövningsärende eller via tillsynen har utgått från vad som framgår av Karsholms Vindkraft AB:s tillståndsansökan /…/
/…/ Länsstyrelsen anser att frågan om hur långt tillsynsmyndigheten kan gå i kontroll och eventuella förelägganden samt vad verksamhetsutövaren, tillsynsmyndigheten och boende i området har att förhålla sig till när det gäller ljudet från verksamheten inte framgår av Mark- och miljödomstolens dom. Det är därför omöjligt att bedöma riktigheten i utfallet som Mark- och miljödomstolen kommit fram till.
Målet följs av ett stort antal tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter, verksamhetsutövare, boenden kring vindkraftsanläggningar m.fl. Det är därför av stor vikt för rättstillämpningen att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.”

Även Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har överklagat (2015-11-16) genom att enskilda medlemmar har lämnat fullmakt till föreningens sekreterare att föra deras talan. Medlemmarna (föreningen) skriver i sitt yttrande bl.a:
”Problemen med bullerstörningar som ger sömn- och hälsoproblem och försämrar boende- och rekreationsmiljö har uppstått pga driften av vindkraftverken. I tillståndsprövningen har risken för bullerstörningar bagatelliserats. Beskrivningen av buller i MKB:n /…/ motsvarar på intet sätt de störningar som upplevs av boende på upp till 2 km avstånd runt om vindkraftverken. Vi som bor i området upplever att
”det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts” (MB 24. kap 5§, punkt 5)”

Tilläggas kan att Naturvårdsverket under våren lämnade ett yttrande där de anser att det krävs utökade bullermätningar. De förespråkar till och med ännu mer omfattande mätningar än de miljöprövningsdelegationen framfört.

Både Naturvårdsverkets yttrande och Mark- och miljödomstolens domslut innehåller kritik av ÅF Infrastructures bullermätning. Mark- och miljödomstolen påpekar att ”den immissionsmätning som är gjord inte täcker nattetid, då villkoret om 40 dB (A) också gäller” och att det ”enligt domstolens uppfattning ännu inte är visat att bulllervillkoret innehålls i de situationer som villkoret kan anses gälla…”. Mark- och miljödomstolen påpekar även att det inte finns ”anledning att av princip hålla fast vid en mätprocedur som, om än den anses vara standardiserad, ändå inte ger användbara resultat”.
Mark- och miljödomstolen skriver i en annan dom (M4731-14) om ÅF Infrastructures rapport över bullermätningen av Karsholms vindkraft att ”det finns vissa oklarheter beträffande den statistiska mätvärdesbehandlingen och om kontrollen hade kunnat utföras t.ex under en tidigare del av dygnet för att uppfånga buller nattetid”.

Naturvårdsverket skriver i sitt yttrande att ”Vad vi kan se har inte mätningar skett kvälls- och nattetid. Om så är fallet är det en allvarlig brist eftersom det angivna villkoret avser dygn”.
Anmärkningsvärt är att Naturvårdsverket skriver att de ”avstår från att kommentera sypunkter som boende och andra har framfört”. Trots detta påpekar de strax därefter att ”en del synpunkter som framförts innehåller en del mer faktamässiga osäkerheter och brister, t ex … i något fall gjorts en olycklig sammanblandning av dB och dBA”. De undviker dock att nämna den faktamässigt noggranna granskning som dr. Urban Eriksson gjort och som visar på allvarliga vetenskapliga brister i både ÅF Infrastructures bullermätning och analys av mätresultaten.

Byråkratins kvarnar mal långsamt, men vi i Föreningen mot Karsholms störande vindkraft är glada över att Kristianstads kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor och Länsstyrelsen i Skåne har lyckats lyfta problemet och synliggöra det. Men under tiden som kvarnhjulen snurrar fortsätter vindkraftverken att bullra. Vi som bor omkring dem fortsätter att ha en oacceptabel boendemiljö, och vi undrar:
Hur stor måste skillnaden mellan beräknad konsekvens och reell konsekvens vara för att uppfattas som en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts?

Länkar till:
A_150526 Naturvårdsverkets yttrande
A_151027 Mark- och miljödomstolens domslut
A_151116 Föreningens överklagan till MMÖD
A_151117 Länsstyrelsens överklagande av MMD dom