5 vindkraftverk i Karsholms skog

förstör livsmiljön för boende i Svenstorp, Röetved, Lönehuset, Flackarp, Ekestad, Kälkestad och Perstorp.

Oljuden från Karsholms vindkraftverk

stör både dag som natt

Naturupplevelser? Tysta miljöer? Bo i närheten? Besöksnäringen? Turism?

Hjälp oss

att kämpa för att få en acceptabel boendemiljö – utan störande ljud, ljus och skuggor från Karsholm Vindkraftsindustri

Aktuellt

I december 2019 meddelade Växjö tingsrätt / Mark- och miljödomstolen dom i mål M2867-18 (se nedan). De upphävde då Länsstyrelsen i Skåne läns beslut från den 18 maj 2018 och återförvisade ärendet till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för en förnyad prövning av villkoren för Mittelstättans Vindkraft AB. För oss inom Föreningen mot Karsholms störande vindkraft kändes domen naturligtvis som en halv seger, men vid det här laget vet vi att det inte är någon större idé att jubla högt. Beslutet överklagades ju av bolaget, och i oktober 2020 meddelade Svea Hovrätt / Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd i målet (M318-20). Få se vad år 2021 för med sig…
Bilagor
Dom Växjö TR M 2867-18 Dom_2019-12-180
Mittelstättans Vindkraft AB (fd Karsholms Vindkraft AB)_överklagan_M318-200
Närboende runt Karsholms vindkraftsindustri_yttr1_M318-200
Närboende runt Karsholms vindkraftsindustri_yttr2_M310-200
Akustikverkstan AB_svar_M318-200

Vidare till aktuellt arkiv…

Miljökonsekvens
Innan vindkraftverken i Karsholms skog byggdes gjordes en miljökonsekvensbeskrivning, en MKB. Denna MKB var underlag för politikernas beslut att tillåta vindkraftsbygget. I MKB står bl.a att ”förutsättningarna på etableringsplatsen talar för att ljudavgivelsen inte kommer att bli någon störande faktor.” Idag vet vi att detta påstående var ett av många grova felaktigheter som redovisades.
Vidare till miljökonsekvensbeskrivning, vindkraftverken på Karsholm

Bullermätning
På uppdrag av Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har Urban Eriksson granskat den rapport över bullermätning som ÅF-Infrastructure AB har gjort. Urban Eriksson är fil. dr i astronomididaktik och undervisar i fysik och astronomi vid Högskolan i Kristianstad.
Vidare till bullmättning av vindkraftverken på Karsholm

Drabbades vittnesmål
”Jag hade själv aldrig kunnat föreställa mig att ljudet från vindkraftverken skulle kunna vara så störande.” ”Tänk att inte kunna gå på en härlig och tyst skogspromenad i sin skog längre.” ”Jag hade svårt att somna och att koppla av, eftersom jag i sovrummet hörde ett pulserande dån hela tiden. Swosch, swosch, swosch.”
Vidare till hur vindkraftsindustrin på Karsholm stör de kringboendes livsmiljö