Forskningsprojekt

Karsholms vindkraftsindustri i två forskningsprojekt om hur ljud från vindkraften påverkar oss människor

Karsholms vindkraftsindustri är nu föremål för studier i två olika forskningsprojekt.

Människors upplevelse av ljud från vindkraft

Det första projektet leds av docent Conny Larsson, Uppsala universitet och är en undersökning om människors uppfattning av vindkraftsljud kopplat till den ljudnivå som råder på platsen vid en specifik tidpunkt. Projektet kommer också att undersöka hur upplevelsen av ljudet påverkas vid till exempel vindskyddat läge och vid amplitudmodulering. När och hur ofta lågfrekvent ljud från vindkraftverk förekommer inomhus, och vilken effekt det har på de boende, ingår också i studien.

Med hjälp av moderna ljuddagböcker ska närboendes upplevelser av vindkraftsljudet dokumenteras. Till detta kommer enkätundersökningar och intervjuer med frågor som bland annat rör attityd, acceptans och ljudkänslighet.

Ekestad är först ut i projektet och en meteorologisk mätstation och en bullermätstation har satts upp väster om byn.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Manniskors-intressen/

 

WiTNES – påverkas sömnen av vindkraftsljud?

Det andra forskningsprojektet handlar om vindkraftsbuller och sömn och leds av Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs universitet, Enheten för arbets- och miljömedicin. Målsättningen med projektet är att undersöka om buller från vindkraft nattetid påverkar sömnen.

Några av de försökspersoner som ska medverka i projektet bor i området kring Karsholms vindkraftsindustri. Var och en av projektets försökspersoner ska sova tre nätter i universitetets specialinredda sömnlabb. Under en del av de tre nätterna som försöket pågår spelas vindkraftsljud upp. Under nätterna mäts kontinuerligt hjärtaktivitet, hjärnaktivitet, muskelaktivitet och ögonrörelser.

http://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/forskning/ljudmiljo/samhallsbuller#WiTNES